Стручно усавршавање

[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”Стручно усавршавање наставника” heading_style=”1″ heading_align=”center” bottom_border=”on” heading_divider=”on” heading_font_style=”normal”]

 

Приликом израде личног плана стручног усавршавања наставника, подсећамо да су важне приоритетне области и стандарди компетенција.

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања јесу: П1- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем; П2- учење да се учи и развијање мотивације за учење; П3- здравствено образовање и развијање здравих стилова живота; П4- комуникацијске вештине; П5- одрживи развој и заштита животне средине; П6- превенција насиља, злостављања и занемаривања; П7- превенција дискриминације; П8- инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група; П9- сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима; П10- информационо-комуникационе технологије.

 

Од 120 бодова, за 5 година, наставник остварује најмање 30 бодова из наведених приоритетних области.

 

Стандарди компетенција (скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова које наставници треба да поседују и исказују у областима): К1- компетенције за уже стручну област, предмет и методику наставе; К2- компетенције за поучавање и учење; К3- компетенције за подршку развоју личности ученика; К4- компетенције за комуникацију и сарадњу.

 

Од 120 бодова, за 5 година, наставник остварује најмање по 16 бодова (за сваку компетенцију) похађањем облика стручног усавршавања који развијају наведене компетенције.

 

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА:

Функција портфолиа: за праћење професионалног развоја конкурс за посао за личну промоцију за пријављивање за напредовање у звања за потребе спољашње евалуације…

 

Садржај портфолија:

Насловна страна са основним подацима власника портфолиа: име, презиме,подаци за контакт (телефон, мејл адреса) Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакше сналажење и аутора и корисника портфолиа Радна биографија садржи кључне податке о аутору, структурисан преглед његовог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолиа Процена / евалуација се састоји из самопроцене и спољашње процене ефеката рада Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог:

Како се бирају прилози за портфолио: • примери добре праксе, • “инцидентне” ситуације, • сналажење у специфичним педагошким ситуацијама, • „учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеност поступања), • Није потребно да се укључе сви расположиви материјали; • Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују оно што сте навели; • Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију; • Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему је реч, у вези са приложеним материјалом; • Коме је намењен порфолио, ко ће се са њим упознати, ко ће га читати (шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна).

Шта могу бити прилози:

• планови активности, припреме за час • ученички радови, продукти деце • анализе рада одељења/групе и појединаца • примери вредновања радова деце, односно ученика • резултати тестова ученика • примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа • примери писане повратне информације ученицима • анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега • прикази стручних радова • дневнички записи, повремене белешке и коментари • идеје за наредно планирање • препоруке и савети колега • фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима • лични план професионалног развоја • записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу • сопствене рефлексије у вези са прилозима. [/cs_heading]

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - ДОКУМЕНТИ

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - ДОКУМЕНТИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ